Terms and Conditions

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUPY OD PRODEJCE

 

 1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami

kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je obchodní korporace Alkywan Technologies

s.r.o., IČ 05905605, DIČ CZ05905605, se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 271910 jako

prodávající (dále jen „Alkywan“ nebo „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen

„Kupující“).

Další informace o společnosti Alkywan jsou uvedeny na webové stránce www.alkywan.com.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo

rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností Alkywan nebo s ní

jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost

živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení

zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která

uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném

výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své

podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí,

že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP,

jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, Reklamační

řád a dokument „Způsoby dopravy“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném

v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce společnosti Alkywan,

nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj.

společnosti Alkywan nebo smluvních partnerů společnosti Alkywan, není-li v konkrétním případě

zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kopii VOP nechť si Kupující vytiskne nyní. Faktura obsahuje základní údaje a tu obdrží Kupující

spolu se zbožím.

 1. Sdělení před uzavřením smlouvy

Alkywan sděluje, že

--náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i

telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Alkywan si neúčtuje žádné další

poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);

--požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od společnosti Alkywan, příp.

povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí

specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;

--Alkywan neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy

zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel

daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým

je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;

--v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou

dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;

--ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném společností Alkywan uváděny včetně i bez DPH,

včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby

se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;

--v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li

níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí

zboží smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne

převzetí poslední dodávky zboží; nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná

dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla společnosti Alkywan, příp. může využít

formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách společnosti Alkywan;

--spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

--o poskytování služeb, které Alkywan splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před

uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

--o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli

společnosti Alkywan a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

--o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

--o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně

smíseno s jiným zbožím;

--o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v

případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných

náhradních dílů;

--o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej

není možné vrátit;

--o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich

původní obal;

--v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li

o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží,

jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

--spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž

předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

--smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu společnosti Alkywan,

přičemž registrovaní uživatelé společnosti Alkywan mají k těmto údajům také přístup ve svém

profilu;

v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit přes kontaktní formulář, příp. se lze obrátit

se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

III. Smlouva

 1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném

společností Alkywan tím, že požadované zboží vloží do košíku příp. Je objedná pomocí formuláře.

Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu

i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a

přijetím objednávky společností Alkywan, za případné chyby při přenosu dat Alkywan nenese

odpovědnost.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle

však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není

přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k

uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně

popsán.

 1. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se Alkywan zavazuje, že Kupujícímu dodá zboží, jež je předmětem koupě, a

Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí za něj společnosti Alkywan kupní cenu.

Alkywan si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným

zaplacením kupní ceny.

Alkywan Kupujícímu odevzdá zboží i doklady ke zboží, které se k němu vztahují, a umožní

Kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu se smlouvou.

Má-li Alkywan věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro

Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

Alkywan dodá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Alkywan věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak

způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Alkywan věc pro

přepravu.

 1. Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v

dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na

Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Alkywan

způsobila porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a

přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující

věc, ač mu s ní Alkywan umožnila nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho

povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Alkywan škodu způsobila porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na

účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou

přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci

podmíněno.

 1. Odpovědnost společnosti Alkywan

Alkywan odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Alkywan odpovídá

Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

--má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Alkywan

nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě

reklamy jimi prováděné;

--se věc hodí k účelu, který pro její použití Alkywan uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu

obvykle používá;

--je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

--věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při

převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti

čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

--u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

--na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

--u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí

Kupujícím; nebo

--vyplývá-li to z povahy věci.

U spotřebního zboží je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li

však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data

vyznačeného na obalu zboží.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není

možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného

plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.

Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně,

je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost. Zboží je v

takovém případě označeno následovně.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má

vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je Alkywan zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc

použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 1. Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není

vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující

požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však

vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má

Kupující právo na:

bezplatné odstranění vady;

odstranění vady opravou věci;

přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

odstoupit od smlouvy.

 

Kupující sdělí společnosti Alkywan, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného

odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu společnosti

Alkywan; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li

Alkywan vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující

požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy –

viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Alkywan nemůže dodat novou

věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Alkywan nezjedná nápravu

v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 1. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo

na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Alkywan

dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Alkywan odstranit podle své volby

opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Alkywan vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat

slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit

bez souhlasu společnosti Alkywan.

 1. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady,

pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V

takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující společnosti Alkywan na její náklady věc původně dodanou

(včetně veškerého dodaného příslušenství).

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a

dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí

totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné

péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

 1. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se Alkywan zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro

obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo

doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou

součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití

věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než Alkywan, běží záruční

doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději

do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na

Kupujícího vnější událost.

 1. Odstoupení od smlouvy
 2. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode

dne uzavření smlouvy a jde-li o

--kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

--smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí

poslední dodávky zboží; nebo

--smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první

dodávky zboží.

Alkywan umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání formuláře pro

odstoupení od smlouvy na těchto internetových stránkách.

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese:

Alkywan Technologies s.r.o., Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá společnosti Alkywan bez zbytečného odkladu,

nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od společnosti Alkywan obdržel,

a to na své náklady.

Zboží vrátí spotřebitel úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní

dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v

jakém zboží převzal. Pokud se jedná o spotřební zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky

apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v

neporušeném originálním balení.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, Alkywan doporučuje pro urychlení

vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu společnosti Alkywan spolu s přiloženým průvodním

dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem

nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude

odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána ve formě Alkywan Kreditu.

Spotřebitel odpovídá společnosti Alkywan pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku

nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě proplácení dobropisu v hotovosti může Alkywan požadovat předložení identifikačního

průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace

výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Alkywan

odmítnout peněžní prostředky proplatit.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Alkywan bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti

dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy

přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Alkywan však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky

spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží společnosti Alkywan odeslal.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací

smlouva mezi společností Alkywan a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva

odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je

povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se

obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné

obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má

Alkywan právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací

smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

 1. Odstoupení v ostatních případech

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak

Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota

zboží.

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a

vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující

bere na vědomí, že Alkywan si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou

částkou, která společnosti Alkywan vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro

znovuuvedení zboží do prodeje.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom

stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

--došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

--použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;

--nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím;

nebo

--prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při

obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující společnosti Alkywan, co ještě vrátit může, a

dá společnosti Alkywan náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Z důvodu ochrany práv Kupujícího je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení

dobropisu v hotovosti přímo na pobočce společnosti Alkywan, pak příslušná částka bude předána

pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu, nebo

osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí

 1. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění

plnění smlouvy s Kupujícím, marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními

partnery prodávajícího) a prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího, na

základě tohoto prověření pak může být ze strany prodávajícího učiněna Kupujícímu speciální

nabídka. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě

apod. s výjimkou uvedenou níže a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se

objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), či speciálních marketingových

akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na

právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do

soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty

dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akcí

prodávajícího, prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího jsou shromažďovány,

zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č.

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno,

příjmení, adresu, datum narození a/nebo rodné číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, podpis

příp. biometrický podpis. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování

těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, využití pro

marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím

třetích stran, telemarketing, sms) a za účelem prověření jeho bonity, důvěryhodnosti a platební

morálky, a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním

zaslaným na adresu Alkywan Technologies s.r.o., IČ 05905605, Korunní 2569/108, 101 00 Praha

 1. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména

prostřednictvím kontaktního formuláře zde.

Kupující tímto vyslovuje souhlas, aby Alkywan shromažďovala, zpracovávala a uchovávala osobní

údaje Kupujícího, a to v rozsahu nezbytném pro učinění této speciální nabídky a následného plnění

uzavřené smlouvy; Alkywan jeho osobní údaje dále předávala k dalšímu zpracování Scoringové

společnosti za účelem získání informace o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti Kupujícího z jí

vedených registrů;

Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž

zpracováváním Kupující tímto vyslovuje souhlas, jsou obsaženy zde.

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení,

adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či biometrický podpis. Veškeré takto získané osobní údaje

jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva

požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Alkywan může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila

poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu

"cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se

ukládají do koncového zařízení, jež používají, Alkywan pro tento účel stanoví samostatné podmínky

pro použití cookies zde. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje

byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu

anonymního prohlížení.

Alkywan si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout

objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv.

blacklistu. V případě problémů s objednávkou může Kupující kontaktovat společnost Alkywan

prostřednictvím kontaktního formuláře nebo call centra.

Alkywan si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů webových aplikacích

ke zlepšování svých služeb.

 1. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod společnosti Alkywan: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci Alkywan nenese odpovědnost za

nedodržení provozní doby.

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.alkywan.com jsou vždy aktuální a platné ceny,

v české měně (Kč), v USD nebo v EUR.

Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a

poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za

dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci

tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé

koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném

součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto

je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově

určenou.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi

společností Alkywan a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu

zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému společnosti Alkywan.

Alkywan v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.

Alkywan si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití

osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu,

o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených

případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

VIII. Objednávání

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 1. prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“);
 2. elektronickou poštou na adrese: alkywan@alkywan.com

Objednávky přímo na některé z našich poboček lze realizovat kdykoliv v rámci otevírací doby.

Alkywan doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop a v případě veřejného přístupu k

internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ihned po provedení objednávky.

Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si

Kupující zvolí v druhém kroku objednávky.

 1. Platební podmínky

Alkywan vyhlašuje tyto platební podmínky:

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví společnosti Alkywan, avšak nebezpečí

škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

Alkywan si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního

uvážení.

 1. Dodací podmínky
 2. Způsoby dodání

Alkywan zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem

na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému

Alkywan nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

 1. Ostatní podmínky

V případě vyzvednutí objednávky, jež byla zcela uhrazena předem, může Alkywan či její smluvní

partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem

předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez

předložení některého z těchto dokladů může Alkywan či její smluvní partner odmítnout zboží vydat.

Zboží zakoupené kupujícím-právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané

právnické osoby, či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí. Zboží zakoupené kupujícím-

osobou samostatně výdělečně činnou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního

průkazu (OP či cestovní pas).

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet

balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního

listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že

zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce

převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu

alkywan@alkywan.com, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat

faxem, e-mailem, nebo poštou společnosti Alkywan. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo

vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však společnosti

Alkywan možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 1. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem společnosti Alkywan a příslušnými právními

předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení (podrobnosti viz Reklamační řád).

XII. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva

České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi Alkywan a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě

Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například

Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line.

Smlouva a je uzavírána v českém jazyce a VOP jsou její nedílnou součástí. Pokud vznikne pro

potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad

smlouvy nebo VOP v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 11. 2023 a

ruší veškeré předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a

provozovnách společnosti Alkywan nebo elektronicky na alkywan@alkywan.com.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího a popisuje

postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od společnosti Alkywan.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami

(dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen

poskytnout společnosti Alkywan potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v

opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou

součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto

Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud

tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP.

Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

V případě uplatnění servisu v rámci zakoupené či smluvené služby se tento servisní zásah řídí

výhradně podmínkami dané služby.

 1. Záruka za jakost

Jako doklad o záruce vystavuje společnost Alkywan ke každému zakoupenému zboží doklad o

zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm.

název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).

Na výslovnou žádost kupujícího společnost Alkywan poskytne záruku formou záručního listu.

Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu

kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, Alkywan v záručním listě srozumitelným

způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a

způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu Alkywan zároveň uvede, že

poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

 1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem

uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě.

Lhůta je:

u nového (včetně rozbaleného) zboží 24 měsíců;

u zánovního zboží 21 měsíců (zánovním zbožím se rozumí užívané zboží, které následně prošlo

kontrolou našich odborníků a které je takto označeno);

u zboží použitého 12 měsíců (použitým zbožím se rozumí takto označené zboží, které je použité či

servisované bez vady, přičemž kompletnost balení nebrání plnému užívání výrobku).

U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je kupující oprávněn uplatnit

právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém

případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

Pro kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně,

je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost. Zboží je v

takovém případě označeno následovně.

Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný

počet měsíců později. Délka lhůty v měsících je uvedena u každého zboží v obchodě prodávajícího

a je dostatečně vyznačena na dokladu o zakoupení.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna

v uvedené době.

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta

začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

 1. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá

kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, věc:

--má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo

výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi

prováděné

--věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu

obvykle používá.

--věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

--věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí

kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak

 1. Smluvní záruka za jakost

Alkywan může nad rámec zákonné lhůty (24 měsíců) poskytovat bezplatný servis ve vyznačené

lhůtě, tato služba se řídí výhradně tímto Reklamačním řádem a zejména pak bezplatným servisem.

III. Záruční podmínky

 1. Kontrola zboží při převzetí

Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a

nepoškozenost obalů.

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků,

neporušenost firemní pásky s logem, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co

obsahovat má.

Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od

přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky

odmítnout, nebo vždy je možné nahlásit na e-mail alkywan@alkywan.com, nebo přes kontaktní

formulář zde. Dále Alkywan v případě převzetí od přepravce doporučuje přiložit fotodokumentaci

poškození a obalu.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná

reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat,

dává však společnosti Alkywan možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 1. Uplatnění reklamace

Reklamace zboží je možná odesláním zboží na adresu prodávajícího:

Alkywan Technologies s.r.o.

Korunní 2569/108

101 00 Praha 10

Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství).

Dále Alkywan doporučuje přiložit kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit

záruku zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční

adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Taktéž Alkywan doporučuje zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna,

dobropis).

Alkywan příp. autorizovaný servis vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace

uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem

bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění je předáno ihned.

Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství,

pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o

cenu nedodaného příslušenství.

 1. Kompatibilita

Alkywan negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, neschválenými, součástmi.

 1. Výluky

Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku

zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou

nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v

plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností

obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

--mechanickým poškozením zboží,

--elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných

odchylek,

--používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí,

chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

--neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

--poškozením zboží či jeho části počítačovým virem apod.,

--poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami

uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

--provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

--poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými

podmínkami, kupujícím a společností Alkywan výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím

deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu

užití zboží.

 1. Testování závady

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním

formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady Alkywan doporučuje písemnou

formu, čímž se rozumí také elektronická komunikace.

Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava

účtována dle aktuálního platného ceníku daného autorizovaného servisu.

Kupující tímto bere na vědomí, že Alkywan neprovádí placené opravy, pouze je zprostředkovává u

autorizovaných servisů, případně zajišťuje s nimi komunikaci, dopravu apod. Alkywan nenese

odpovědnost za provedení opravy.

Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době

nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu

kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí

věty.

Je-li kupující podnikatel a bude-li reklamace zamítnuta, bere kupující na vědomí, že je Alkywan

oprávněna přefakturovat kupujícímu náklady autorizovaného servisu za diagnostiku vady a dopravu

dle ceníku daného

autorizovaného servisu.

 1. Záloha dat

Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k reklamaci či opravě, kupující

zabezpečí vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo

poškození. Alkywan neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na

zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému.

Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným

charakterem výskytu poruch. Alkywan upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a

doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodná zařízení (např. DVD,

Cloud). Záruka za zboží však tímto upozorněním není omezena.

Kupující bere na vědomí, že je-li reklamace vyřízena formou výměny zařízení pro ukládání dat, pak

se původní zařízení nevrací.

 1. Odmítnutí přijetí do reklamace
 2. pro znečištění zboží

Alkywan má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo

jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné

předání zboží k reklamačnímu řízení. V případě reklamace zařízení s nádrží na palivo, musí být v

okamžiku převzetí do reklamace nádrž prázdná.

 1. pro zabezpečení zařízení
 2. Vyřízení reklamace
 3. Kupující - spotřebitel

V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci

své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří

pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby

potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamaci včetně odstranění vady Alkywan vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů

ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po

domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně

dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala

a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 1. Kupující - podnikatel

Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne

uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

 1. Společná ustanovení

Alkywan vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení

o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Po vyřízení reklamace Alkywan upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS,

nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno

na adresu kupujícího.

Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání

reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl

kupující o vyřízení informován.

V případě, že má kupující plnou registraci (jméno, příjmení, adresa a kontaktní email) Alkywan bude

v rámci uznané reklamace po vystavení dobropisu (opravného daňového dokladu) vracet

dobropisovanou částku prostřednictvím speciálních dárkových poukazů (Alkywan Kredit), které lze

využít dle podmínek služby Alkywan Kredit, s čímž kupující uzavřením kupní smlouvy vyslovuje

souhlas.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné

reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na

zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a

expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu

nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace.

Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K

pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím

vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude

prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 90,- Kč včetně

DPH za každý den prodlení.

Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení

informován, vyhrazuje si Alkywan právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

Při výdeji zboží či proplacení dobropisu v hotovosti po vyřízení reklamace je kupující povinen

předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace, a musí prokázat svoji totožnost

platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku

škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z

těchto dokladů může Alkywan či její smluvní partner odmítnout zboží vydat či proplatit dobropis. Je-

li kupujícím právnická osoba, pak dojde k výdeji zboží či proplacení dobropisu pouze statutárnímu

orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

 1. Závěrečná ustanovení

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

Tento Reklamační řád je platný od 1. 11. 2023 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

Tento Reklamační řád je k dispozici v sídle společnosti Alkywan nebo jako dokument na

www.alkywan.com.

 

 

 


PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát:                  [BUDE DOPLNĚNO].

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: 

 

 


 

PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:                  [BUDE DOPLNĚNO].

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti [BUDE DOPLNĚNO](„Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než ji kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

 

Datum:

Podpis: